Volgens de definitie van de Verenigde Naties is maatschappelijk verantwoord ondernemen een managementconcept waarbij bedrijven sociale en milieuoverwegingen integreren in hun bedrijfsactiviteiten en interacties met hun stakeholders. Ter ondersteuning van bedrijven die zich met MVO bezighouden, biedt de Nederlandse overheid bedrijven financiële steun via internationale programma’s die worden gefinancierd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het doel van de financiering is om van Nederlandse bedrijven de meest duurzame en verantwoorde bedrijven ter wereld te maken, ongeacht of ze in Nederland of in het buitenland actief zijn. Alle bedrijven, van MKB tot grootbedrijf, kunnen de financiering aanvragen, mits zij aan deze vijf eisen voldoen:

  1. Voldoen aan de OESO-richtlijnen:

Om in aanmerking te komen voor de RVO-financiering moeten bedrijven aantonen dat zij voldoen aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Bovendien hebben bedrijven geen recht op financiering als zij actief zijn in landen van de uitsluitingslijst van het RVO.

  1. Minimaliseer negatieve uitkomsten, terwijl de positieve worden vergroot:

De activiteiten van een onderneming in het buitenland, kunnen leiden tot een negatieve sociale en milieu-impact. Daarom moeten ondernemers laten zien dat hun activiteiten gevaren voor het milieu en de mensen vermijden of minimaliseren, en tegelijk ambitieuzere doelen stellen met betrekking tot mondiale kwesties.

  1. Sta open voor verbeteringen

Het RVO kan, waar nodig, van ondernemingen verlangen dat zij de gepresenteerde plannen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen verbeteren. Als zij nog niet aan de OESO-richtsnoeren voldoen, kan zij bovendien eisen dat bedrijven zich eraan houden.

  1. Positieve invloed op het organisatiegedrag

Op lange termijn moeten de bedrijven bewijzen dat de RVO-financiering een positieve invloed heeft op het duurzame gedrag van de bedrijven.

  1. Proportionaliteit

De hoeveelheid aandacht die een bedrijf aan MVO moet besteden wanneer de financiering aanvraagt, hangt af van het soort project. Sommige bedrijven kunnen onze hulp vragen bij het uitvoeren van een verkennend onderzoek in een ander land. In dat geval zullen we de nadruk leggen op het onderzoeken van sociale rechten, mensenrechten en milieurisico’s. Bedrijven die in het buitenland willen investeren, kunnen op onze hulp rekenen bij het nemen van maatregelen om sociale schendingen en schendingen van de mensenrechten te voorkomen. Bedrijven moeten ook maatregelen nemen om milieurisico’s te voorkomen.

Meer informatie vindt u hier: https://english.rvo.nl/information/corporate-social-responsibility/csr-implementation-policy

Corporate & Social Responsibility: how does the Dutch government support SMEs

As defined by the United Nations, Corporate Social Responsibility is a management concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders. In order to support companies engages in CSR practices, the Dutch government offers financial support for companies via international programmes that are funded through the Netherlands Enterprise Agency (RVO).

The aim of the funding is to make Dutch companies the most sustainable and responsible in the world, regardless of whether they operate in the Netherlands or abroad. All companies from SMEs to large corporation can apply for the funding, on the condition that they fulfil these five requirements:

  1. Compliance with OECD guidelines:

In order to attain to the RVO funding, companies need to proof that they are complaint with the OECD guidelines for Multinational Enterprises. Additionally, companies are not entitled to funding if they operate in countries of the FMO Exclusion List.

  1. Minimise negative outcomes, while increasing the positive outcomes:

The activities of a business abroad, might lead to a negative social and environmental impact. Hence, entrepreneurs need to showcase that their activities avoid or minimise hazards on the environment and the people, while setting more ambitious goals on global issues.

  1. Be open to improvements

The RVO, where necessary, might require companies to improve the presented Corporate and Social Responsibility plans. Additionally, if not yet complying, it might require companies to adhere to OECD Guidelines.

  1. Positive influence on the organisational behaviour

In the long run, companies need to prove that the RVO funding has a positive impact on the sustainable behaviour of companies.

  1. Proportionality

The amount of attention a company needs to pay to CSR when applying for funding depends on the type of project. Some companies may ask for our help to carry out an exploratory study in another country. In that case, we will emphasise investigating social rights, human rights and environmental risks. Companies that want to invest abroad can rely on our help to take measures to avoid social and human rights abuses. Companies must also take measures to prevent environmental risks.\

More information can be found here: https://english.rvo.nl/information/corporate-social-responsibility/csr-implementation-policy