De cacao-industrie wordt gedomineerd door een oneerlijke verdeling van waarde en macht in de hele toeleveringsketen. De toeleveringsketen wordt beheerst door chocoladegiganten die er baat bij hebben de chocoladeprijzen zeer laag te houden. Deze dominantie heeft drastische gevolgen voor de boeren en cacaoproducenten, omdat zij hierdoor in armoede leven en kinderarbeid en slavernij in de hand werken.

Tony’s Chocolonely, een Nederlands zoetwarenbedrijf dat in 2005 werd opgericht, gebruikt Corporate and Social Responsibility als een belangrijke pijler van hun bedrijfsvoering met de missie om 100% slaafvrije praktijken de norm te maken in de chocolade-industrie.

Om dit doel te bereiken, heeft Tony’s Chocolonely een stappenplan opgesteld waarin hun langetermijndoelen staan beschreven. Het stappenplan bestaat uit 3 actiepijlers: 1) Bewustwording; 2) Het goede voorbeeld geven en; 3) Inspireren tot actie. Sinds de oprichting in 2005 is Tony’s bezig met het creëren van bewustzijn rondom verantwoorde productie van chocolade; Tony’s vindt het belangrijk dat cacaoboeren en mensen in cacaogemeenschappen zich realiseren wat wel en niet mag. Daarnaast wil Tony’s dat alle chocoladefans zich bewust zijn van de onrechtvaardigheid in de chocolade-industrie. Op deze manier, als retailers en choco fans actief vragen om ethisch geproduceerde chocolade, is de kans groter dat chocoladebedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om dit waar te maken.

Sinds 2012 geeft Tony’s het goede voorbeeld door te laten zien dat chocolade ook op een andere manier gemaakt kan worden en dat iedereen in de toeleveringsketen eerlijk wordt behandeld. Tony’s heeft een commercieel succesvolle chocolade gecreëerd zonder gebruik te maken van moderne slavernij of uitbuiting. Tony’s investeert in langdurige partnerschappen met cacaoboeren, maakt eerlijkere prijsafspraken en laat cacaoboeren zien hoe ze georganiseerder kunnen zijn en hun productiviteit kunnen verbeteren, zodat ze een fatsoenlijk inkomen kunnen verwerven.

Sinds 2019 heeft Tony’s andere belangrijke spelers geïnspireerd om actie te ondernemen en zijn ze actief op zoek naar partners die ons model toepassen. Elk jaar publiceert het bedrijf een rapport met hun KPI’s en impact van het jaar, om de lessen die ze hebben geleerd te delen en open te blijven staan voor discussie. Daarnaast onderhoudt Tony’s een continue dialoog met politici, NGO’s en de academische wereld om de druk op de industrie te verhogen om hun 5 sourcing principes voor slaafvrije cacao over te nemen.

Verder heeft Tony’s het Child Labour Monitoring & Remediation System (CLMRS) geïmplementeerd bij hun partnercoöperaties in Ghana en Ivoorkust. Dit systeem is ontwikkeld door het International Cocoa Initiative (ICI) en Nestlé. Het helpt de partnercoöperaties van Tony’s om gevallen van illegale kinderarbeid op te sporen, oplossingen te vinden en het gebruik van illegale kinderarbeid te voorkomen door het bewustzijn over dit onderwerp te vergroten. Het doel van CLRMS is om kinderen binnen 6 tot 12 maanden na vaststelling van het geval uit een situatie van illegale kinderarbeid te halen. Met de hulp van Tony’s en ICI rollen de coöperaties waarmee Tony’s werkt het systeem uit naar al hun leden, vooral de boeren waarmee we werken, zodat de hele gemeenschap wordt bereikt.

The case of Tony’s Chocolonely: Making CSR a key pillar of the business.

The cocoa industry is dominated by an unfair distribution of value and power throughout the supply chain. The supply chain is controlled by chocolate giants that benefit from keeping chocolate prices very low. This dominance has drastic consequences on farmers and cocoa producers as it pushes them to live into poverty, as well as leading to child labour and slavery.

Tony’s Chocolonely,  a Dutch confectionary company founded in 2005 is using Corporate and Social Responsibility as a key pillar of their business operations with the mission to make 100% slave free practices the norm in the chocolate industry.

To reach this goal, Tony’s Chocolonely has created a roadmap that outlines their long-term goals. The roadmap consists of 3 pillars of action: 1) Raising awareness; 2) Leading by example and; 3) Inspiring to act. Since their inception in 2005, Tony’s have been creating awareness around responsible chocolate production; Tony’s believes it is important that coocoo farmers and people in cocoa communities realise what it and is not allowed. Additionally, Tony’s wants all chocolate fans to be aware of the injustice in the chocolate industry. This way, if retailers and choco fans actively demand ethically produced chocolate, chocolate companies are more likely to take responsibility for making it happen.

Since, 2012 Tony’s has been leading by example showing that chocolate can be made differently, treating everyone in the supply chain fairly. Tony’s has created a commercially successful chocolate without the use of modern slavery or exploitation. Tony’s invests in long-term partnerships with cocoa farmers, make fairer price agreements and show cocoa farmers how to be more organized and improve their productivity so they can achieve a decent income.

Since 2019, Tony’s has inspired other key players to take action and are actively seeking partners who apply our model. Each year the company publishes a report detailing their KPIs and impact for the year, to share lessons they’ve learned and remaining open to discussion. Additionally, Tony’s maintains an ongoing dialogue with politicians, NGOs and academia to increase the pressure on the industry to adopt their 5 sourcing principles for slave free cocoa.

Furthermore, Tony’s have implemented the Child Labour Monitoring & Remediation System (CLMRS) at their partner cooperatives in Ghana and Ivory Coast. Developed by International Cocoa Initiative (ICI) and Nestlé, this system helps Tony’s partner cooperatives to identify cases of illegal child labour, find solutions and prevent the use of illegal child labour by raising awareness about the topic. The CLRMS aims to get children out of a situation of illegal child labour within 6 to 12 months after the case has been identified. With Tony’s and ICI’s help, the cooperatives Tony’s works with are rolling out the system to all their members, especially the farmers we work with, so that the entire community is reached.